BESTUUR EN COMMISSIES

Bestuur:

Commissies:

De Familiestichting Moret is opgericht op 8 juli 1992 en ingeschreven in het stichtingsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam op 15 juli 1992 onder nummer 41133110.
De Statuten omvatten 21 artikelen. Het doel van de Stichting is vastgelegd in artikel 2 van deze Statuten.
a. Het verrichten, doen verrichten en bevorderen van genealogisch onderzoek, zowel in als buiten Nederland, betreffende het geslacht MORET en het coördineren, documenteren en publiceren van de verkregen gegevens;
b. Het lokaliseren, inventariseren en bekend maken van zaken die voor de geschiedenis van het geslacht MORET van betekenis zijn;
c. Het verhinderen van het verloren gaan van zaken bedoeld onder a. en b.;
d. De instandhouding en versterking van de banden tussen leden van het geslacht MORET, ook van die in het buitenland;
e. Het nemen van initiatieven voor de activiteiten die een bijdrage kunnen leveren tot het gestelde onder a, b, c en d.

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
a. te pogen boekwerken, archiefstukken en andere zaken welke van belang worden geacht voor de geschiedenis van het geslacht MORET, in eigendom, bruikleen of anderszins te verkrijgen, alsmede te zorgen voor het beheer, de restauratie en het onderhoud van het door haar verworvene;
b. onderzoekingen te doen instellen naar de geschiedenis van het geslacht MORET en zo mogelijk van tijd tot tijd bijzonderheden dienaangaande te publiceren;
c. en al datgene verder te verrichten, wat het bestuur ter bevordering van het doel van de Stichting gewenst acht.